Gedenkstenen - platen

Gedenkstenen en platen voor tevreden

klanten vervaardigd

ik werk naar eigen ideeën en /of op bestelling naar uw wens of voorbeeld dat u aanleverd!

 

Mijn werkstukken worden van Mozaïekstenen 

voorzien die ik bij het gerenommeerde bedrijf: 

Social Sofa Tilburg koop.


De stenen zijn gehard glas en van hoogwaardige kwaliteit! 

Ook is het plak- en voegmateriaal van dit bedrijf!


Het plaksel is een 2-componentenlijm, gemengd van poederlijm en Isolastic-vloeistof.


Als voegsel wordt alleen het hoogwaardig Ultra Color Plus voegsel  

gebruikt wat slagvast en weersbestendig is.

na een droevig motorongeluk

nach einem traurigen Unfall

hier een paar details van het graf

en de gedenkplaat

zo ligt de gedenk-

plaat op het graf


soliegt die Gedenktafel auf dem Grab

Voor iemand die veel te vroeg is overleden


für einen zu früh verstorbenen

hiervan is nog

geen voorraad

twee lieve mensen die kort geleden overleden zijn

zwei liebe Menschen die vor kurzem starben

Ook voor dieren
Auch für Tiere

Hoe gaat het in zijn werk:De nabestaanden vertellen het persoonlijk verhaal en geven aan, wat zij graag op de gedenktafel willen hebben. Op grond daarvan worden een of twee ontwerpen gemaakt.  Of geheel naar eigen idee! Eerst als Photoshop voorbeeld en bij goed bevallen, als in mozaïek gelegd ontwerp.


Na goedkering door nabestaanden – qua afmetingen, kleurstelling en motieven volgt het vastleggen op het uiteindelijke materiaal.


Voordat uiteindelijk gevoegd wordt bekijken de nabestaanden dit nog een keer

– want – eenmaal gevoegd is geen verandering meer mogelijk.


Als het werkstuk gevoegd is, blijft het weersbestendig en redelijk bestand tegen vandalisme.

Hoofdstuk1Inleidende bepalingen voor grafstukken/ versieringen in de Gemeente Kerkrade


Artikel1Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. begraafplaats(en): de begraafplaats(en) Bleijerheide, Chevremont, Hambos, Holz, Kaalheide en Kerkrade-Kom;

b. graf: een zandgraf of keldergraf;

c. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

e. urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

f. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1.het doen begraven en begraven houden van lijken;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 3. het doen verstrooien van as.

g. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

h. particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 2. het doen verstrooien van as.

i. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

j. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf of verstrooiingsplaats;

k. beheerder: de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats(en) of degene die hem vervangt;

l. rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

m. gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een recht tot gebruik van een ruimte in een algemeen graf is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.


Artikel2Uitbreiding begrip particulier graf

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt, voor zover van belang onder 'particulier graf' mede verstaan: particulier urnengraf.